Lauksletta bygdelag

foto: Alexander Fjeldstad


                Lauksletta bygdelag  


                     Styret 2024:


               Leder:        Tor Nygaard

               Nestleder:   Stian Dahl

               Styremedl:  Elin Johannessen

               Kasserer:    Hugo Lorentzen

               Sekretær:   Jorun V Nygaard


                Vara:       1.  Andreas Hagen

                               2.  Tone Randi Skaret       Les årsmeldingene og se hva Lauksletta Bygdelag har jobbet med


2015


2014


2013


2012 


2011


2010  


    Revisor:  Torgunn H Pedersen

    Valgkomitè: Nestleder

    Eva Lorentzen

    Helge Nygaard

Lauksletta Bygdelag har opprettet egen gruppe på Facebook: Laukslettas venner


Trykk på protokollen for å lese utskrift av årsmøter, medlemsmøter og styremøter.


REFERAT

Årsmøte Lauksletta Bygdelag 05.04.24 kl 19.00

12 medlemmer til stede.

Sak 1   Godkjenning av innkalling og saksliste. 

            Godkjent.

Sak 2   Valg av møteleder. Tor Nygaard valgt.

Sak 3   Valg av sekretær. Jorun Vindenes Nygaard

            valgt.

Sak 4   Valg av to til å underskrive protokollen. 

             Sigrunn Nygaard og Margrete Bentsen

             valgt

Sak 5   Årsmelding 2023. Opplest og godkjent.

Sak 6   Regnskap 2023. Opplest og godkjent.

Sak 7   Valg.

             Styret 2023

             Tor Nygaard, leder                    på valg

             Steinar Pedersen, nestleder,       på valg

             Hugo Lorentzen, kasserer,         

             Jorun Vindenes Nygaard, sekretær, på valg

             Elin Johannessen, styremedlem


              Varamedlemmer

  1. vara: Tone Randi Skaret                     på valg
  2. vara: Andreas Hagen


             Torgunn Hurlen Pedersen, revisor    på valg

             Valgkomite: Steinar Pedersen, Eva

                               Lorentzen, Helge Nygaard


Forslag fra valgkomiteen:

Gjenvalg av Tor, Jorun, Tone Randi og Torgunn. Steinar går ut. Forslag på nytt styremedlem: Ragnhild Bergset Elvestad.


Forslag fra årsmøtet på nytt styremedlem: Stian Dahl.


Styret 2024

Tor Nygaard, leder

Hugo Lorentzen

Elin Johannessen

Jorun Vindenes Nygaard

Stian Dahl.

Styret ble enstemmig valgt.


Forslag fra årsmøtet om at Andreas Hagen blir første vara.


Varamedlemmer 2024

  1. vara: Andreas Hagen
  2. vara: Tone Randi Skaret

Enstemmig valgt.

Revisor: Torgunn Hurlen Pedersen. Enstemmig valgt.

Valgkomite: Nestleder, Eva Lorentzen, Helge Nygaard.


Møtet hevet kl 19.30

Jorun Vindenes Nygaard (sign)

Sigrunn Nygaard (sign) Margrete Bentsen (sign)


Medlemsmøte 05.04.24 kl 19.30


Sak 9   Status Lauksund havn.

             Brukere og grunneiere er invitert til møte

             med ordføreren for å legge 

             planer for utbedring og bruk av havna. 

             Styret velger en representant fra     

             bygdelaget.


Sak 10  Skardalsprosjektet.

             Utspill fra aksjonsgruppa når det gjelder

             fylkeskommunens tolking av

             statistikk og vurdering av reell skredfare i

             forhold til foreslåtte tiltak.

             Tor v/styret etterlyser svar fra kommunen

             og fylkeskommunen.

             Vi etterlyser kostnadene for å sette opp og

             drifte skredtårn.

             Lauksletta bygdelag ber Skjervøy

             kommune opprette skuterløype

             mellom Lauksundskaret og Elveelva for å

             sikre at folk kommer seg fram.

             Dette haster, så gjerne med dispensasjon

             som med skredtårnene.


Sak 11  Kommuneplanens samfunnsdel 2024 - 2027.

              Tor orienterte fra folkemøtet i Arnøyhamn.


Møtet hevet kl 20.30.   

Jorun Vindenes Nygaard, sekretær
Konstituerende styremøte 05.04.24

Leder: Tor Nygaard

Nestleder: Stian Dahl

Kasserer: Hugo Lorentzen

Sekretær: Jorun Vindenes Nygaard

Styremedlem: Elin Johannessen


Stian Dahl møter som representant for bygdelaget i møtet med kommunen om Lauksund havn.

__________________________________________


Medlemskontingent for 2023 kan betales til


Lauksletta Bygdelag

konto 47401527784  


Kontingenten er kr 50 pr medlem

Husk å skrive navn/ hvem beløpet gjelder for.Takk for at du støtter bygdelaget!

__________________________________________


Priser for leie av skolen:

Kommersiell virksomhet inkl kommunen:

Konferanserom (klasserom )       kr    500,-

Kjøkken                                     kr   500,-

Resten av skolen                        kr  1000,-

      (Sløydsalen kr 500,- gymsalen kr 500,-)


Private folk fra bygda og medlemmer:

Konferanserom inkl. kjøkken        kr  500,-


Andre:

Konferanserom inkl. kjøkken        kr 1000,-


Tillegg for tilrigging/opprydding          kr  200,- pr dag


Vask foretas av leier.


Overnatting følger kommunens satser
Blomster på fergeleiet 2013


Så er blomstene kommet på plass i stolpene på fergeleiet,

- til glede for alle trafikkanter!Blomster på fergeleiet 2012


Dette er tredje året bygdelaget pynter fergeleiet med blomster. De to første årene plantet vi i kasser, men øyas firbente oppdaget etterhvert at her var det "godbiter" å finne, så vi måtte finne på noe nytt. Derfor har vi kjøpt krukker og hengt plantene opp i lysstolpene.


Håper dette vil glede alle trafikkantene!

Og slik ble resultatet:

Ferdig!!