Lauksletta bygdelag

Tilbake


Lauksletta Bygdelag


  Årsmelding 2010


I 2010 har laget avholdt 7 styremøter, 2 medlemsmøter (bygdemøter) og årsmøtet søndag 7. mars.


De valgte i laget er:

Hugo Lorentzen, leder. 

Styremedlemmer Steinar Pedersen(nestleder), Hedly Haugen(kass.), CJ Bentsen(sekr.), Albert Pedersen.


Varamedlemmene:  1. Sigrunn Nygaard.  2.  Oddrunn Nygaard.  3.  Jenny Berg. 


Revisor:  Jorun V. Nygaard. 

Valgkomite:  Reidar Berg, Margrete Bentsen og nestleder som er leder for valgkomiteen.


Under valget i fjor la Albert Pedersen fram forslag til vedtektsendring:  

Antall varamedlemmer reduseres fra 4 til 3, og de rangeres 1., 2. og 3.  1. varamedlem innkalles til styremøtene. 

De neste to kan møte.


Av protokollen kan vi lese: 

-   Innkjøp av nye ovner til sløydsalen,

-   om salg av skolen, ei sak som avstedkom mye debatt, telefoner og e-poster.  Formannskapet   

     gikk mot rådmannens innstilling. 

-   Laget foresto rundvask av lokalene på skolen (”hyrte” inn folk)

-   Fiskemottak i bygda, ei sak som ble tatt opp på medlemsmøte. 

-   Ny ferge ble også debattert sammen med nye rutetider, som nå er trådt i kraft fra febr. 2011.  

-   Kjøp av stillas til utlån i bygda ved maling eller annen reperasjon av hus.   

-   Vi kjøpte også blomster og blomsterkasser og satte opp på fergeleiet.

-   Laget har fått hjemmeside sammen med  andre lag og foreninger i bygda.    

           www.lauksletta.no   (Lauksletta sanitetsforening står som formell eier av sida)

-   Laget tok opp hvor helsebilen skal plasseres, -skriv fra Arnøyhamn Bygdelag om at bilen må

     plasseres enten i Årviksand eller  i Arnøyhamn

-   Et evig tilbakevendende tema:  Veilysene som ikke er stabile.

-   Av mer politisk karakter kan nevnes: Omstillings- og utviklingdprosjektet i kommunen.

     Arnøy er stilt i en spesiell situasjon ved bla nedleggelse av Skaretfisk.  Prosjektet skal ha  

     fokus på nye arbeidsplasser på øya.  Leder orienterte fra møtet han var på.

-   Postomleggingssaka ble en ”het potet”.  Det har jo humpet og gått i løpet av vinteren!

-   Trim, FYSAK, ble luftet om søknad av midler.


En aldeles herlig lutefiskaften ble arrangert lørdag 6.nov.  Fisk fra Einar Giæver, Havnnes.   


Adventkaffe og juletretenning ble arrangert på skolen 28. november.
9194 Lauksletta, 100311


Hugo Lorentzen , leder                                                                       CJ Bentsen, sekr.