Lauksletta utmarkslag

  


VEDTEKTER FOR

LAUKSLETTA UTMARKLAG SA

9194 Lauksletta  

Skjervøy kommune


§1 Utmarklaget

Lauksletta Utmarklag er en sammenslutning av grunneiere innenfor det området som fremgår av § 3. Medlemmene har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser.  Laget ledes av et valgt styre og har ikke daglig leder.


§2 Formål og arbeidsfelt

Lagets formål er å samle grunneiere i området for i felleskap å forvalte utmarksressursene til områdets og lagets beste.

 

Laget skal i sitt arbeid sørge for:

                                                     - en langsiktig ressursforvaltning

                                                     - å tilgodese medlemmenes interesser i utmark

                                                     - å tilgodese den øvrige befolknings rekreative interesser

Herunder i henhold til lovgivningens bestemmelser:

                                                     - forvalte fauna og jaktmuligheter

                                                     - forvalte fiskemuligheter i ferskvann


§3 Avgrensing

Utmarklagets område er avgrenset til:  HAUGEN – KLUBBEN i Skjervøy kommune


§4 Arbeidsår og forpliktelser

Regnskaps- og kalenderåret følger kalenderåret. Det vil si avsluttes den 31. jan

Laget forpliktes av styrets leder sammen med styremedlemmer å påse at dette blir fulgt.                                                        


§5 Innmelding

Innmelding i laget skjer ved undertegning av innmeldingserklæring. Det skal gå fram av innmeldingserklæringen hvilke rettigheter og plikter medlemskapet omfatter for medlemmet.

Medlemskapet skal lyde på vedkommende eiendom, og kan ikke skilles fra denne. Medlemskapet kan tegnes av alle grunneiere i området med større areal enn 30 dekar, og også etter særskilt godkjenning av styret av grunneiere med mindre areal. Lagets styre plikter snarest mulig å gjøre nye eiere av eiendommen kjent med medlemskapet. 

                    

Laget skal føre medlemsregister som skal være oppdatert  til enhver  tid.

§6 Tildeling og beregning av andeler


Hver grunneier får en – 1 stemme uavhengig av eiendommens størrelse.

 

§7 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal holdes innen 1. april hvert år.

Årsmøtet skal  innkalles  av styret.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøte må være innkommet til styret innen 1. februar. Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til medlemmene minst to uker før årsmøtet.

Saksliste skal vedlegges innkallingen.

Det enkelte vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de frammøtte. Til vedtektsendringer kreves 2/3 flertall. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.

            Fordeling av stemmer:                 1 –en andel gir en stemme.

Årsmøtet ledes av styrets leder.

 

Årsmøtet skal:

Godkjenne  innkalling.

Godkjenne saksliste.

- velge to personer som sammen med leder skal underskrive protokollen.

- Behandle styrets årsmelding og revidert regnskap. 

- behandle styrets forslag til regler for utnytting av området.

- behandle innkomne saker

- velge leder for et år om gangen

- velge det antall styremedlemmer med varamedlemmer.

  Styremedlemmene velges for to år om gangen, men slik at 2 medlemmer trer ut ved 

   loddtrekning etter det første året.

- Velge to revisorer

- velge valgkomité

Videre kan årsmøtet:

- foreta vedtektsendringer

- velge utsendinger til utmarksmøte i Troms fylke

- Årsmøtet kan ikke gjøre vedtak i andre saker enn dem som er nevnt i 

   innkallingen.

- Anvendelse av årets  overskudd  etter forslag fra styret.


§8 Ekstraordinært årsmøte:

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer forlanger det.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst to ukers varsel.

Saksliste skal følge innkallingen

Det kan bare fattes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.


§9 Styret

Laget ledes av er styre på 5 medlemmer. Styret har  2 varamedlemmer  nummerert i stigende rekkefølge.

Varamedlemmene velges for to år om gangen, men slik at 1 medlem trer ut ved loddtrekning etter det første året.

Styremedlemmene søkes fordelt slik at de forskjellige områder, interessegrupper og kjønn er forholds like godt representert.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

Varamedlemmene skal orienteres om styremøtene og har anledning til å møte.

Styret velger selv blant sine medlemmer kasserer og sekretær.

Ved avgjørelser angående lagets økonomi skal kasserer være tilstede. Styret skal avgi årsmelding med revidert regnskap .

Styret skal arbeide for en samfunnsmessig rasjonell arealanvendelse og utnyttelse av utmarksressursene i samsvar med lagets formål.

Etter retningslinjer fra årsmøtet skal styret:

- sørge for at det blir utarbeidet utmarksplan for området

- arbeide for rasjonelt viltstell, og etter at sakene er forelagt årsmøtet, fastsette regler for 

  beskatning, fredningstider, fangstmetoder m.v..

- arbeide for rasjonelt fiskestell, og etter at sakene er forelagt årsmøtet, fastsette regler for

  beskatning, fredningstider m.v.

- omsette utmarksressursene 

- arbeide for god opplysning blant lagets medlemmer om faglige spørsmål.

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.

Denne skal være tilgjengelig for lagets medlemmer.


§10 Inntekter og utgifter          

Det  føres regnskap for  lagets virksomhet (jakt, fiske, utbygging, etc.)

Foretaket skal ha en egenkapital som er forsvarlig  ut fra risiko og omfanget av virksomheten.


§11 Utmelding                             

Utmelding skal  skje skriftlig ved ett års varsel til styrets leder. Grunneier skyter ikke inn egenkapital / andel  ved  innmelding,  og vil derfor ikke være berettiget  økonomisk utbytte ved utmelding.


§12 Oppløsning

Oppløsning av laget krever vedtak i lovlig innkalt årsmøte etter forslag fra styret. Til gyldig vedtak kreves 3/4 flertall av de avgitte stemmer. Oppnås ikke tilstrekkelig flertall kan forslaget vedtas i nytt årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Før oppløsning må alle avtaler og leieforhold være avviklet og alle forpliktelser dekket.

Gjenværende  midler fordeles mellom grunneiere i forhold til eiendommenes størrelse.

Viser  til §135 punkt 1  i samvirkeloven om fordeling av midler.


§13 Tvister

Tvister mellom andelseierne eller mellom medlem og laget som har sitt utspring i lagets virksomhet skal partene søke løst i minnelighet gjennom forhandlinger.

Dersom enighet ikke oppnås kan partene bli enige om å avgjøre tvisten ved voldgift med landbruksansvarlig i den kommune foretaket har sitt forretningskontor som ene-dommer.

Blir partene ikke enige om voldgift avgjøres tvisten av de ordinære domstoler med verneting i den kommune foretaket har sitt forretningskontor.

 

Vedtektene sist endret 10.02.22