Double-click here to add your own text.

Referat  fra årsmøtet for 2021 i Lauksletta utmarkslag 

Møtested: Lauksletta skole    10.febr 2022   kl 18.00


Sak  1 Godkjenning av innkalling .     Godkjent


Sak  2 Godkjenning av saksliste.        Godkjent


Sak  3 Godkjenning av fullmakter.      Godkjent


Sak  4 To personer til underskriving av protokoll.

Forslag: Margrete Bentsen og Astrid L. Pedersen Valgt.


Sak  5 Årsrapport . Gjennomgått av leder.          Godkjent


Sak  6 Regnskap.  Gjennomgått av kasserer.       Godkjent


Sak  7 Valg

Leder: Torgunn H. Pedersen  - gjenvalgt

St medl: Hugo Lorentsen      - gjenvalgt

St medl: Henrik nygaard       - gjenvalgt

St medl: Elin Johannessen     - ikke på valg

St medl: Oddrunn Nygaard    - ikke på valg

Vara

Varamedl : Albert Pedersen    - gjenvalgt

Varamedl: Helge Nygaard       - ikke på valg


Valg av ny revisor: Albert Pedersen valgt


Sak  8 Endring av  vedtekt

§ 5 i vedtektene endres slik: setningen Innmeldingsavgift  kr 50,- strykes.

Vedtatt enstemmig.


Sak  9 Leie av terreng  2023

Bretonklubben ønsker å leie  26.01  -  29.01.23

Midt troms fuglehundklubb ønsker  å leie 11.02  -12.02.23

Ingen innsigelser. Vedtatt enstemmig.


Sak  10 Jakt/trening  og salg av kort 2022/23

Vi skal ha rypetelling i august, og medlemmene ble enige om å kalle inn til nytt møte etter å ha fått resultatet fra den.  Vi vil da ta opp salg av jaktkort  høst -22 og trening av hund etter jul .


Møtet hevet kl 19.00

Underskrift : Astrid L.Pederen  (sign)       Margrete Bentsen (sign)


Referat fra møtet: Torgunn Pedersen (leder)

ÅRSRAPPORT FOR

LAUKSLETTA UTMARKSLAG 2021


Styret har bestått av:

Leder: Torgunn Hurlen Pedersen

Nestleder: Hugo Lorentsen

Kasserer:  Henrik Nygaard          

St.medl:  Oddrunn Nygaard

St.medl: Elin Johannessen


Vi har dette året hatt 2 styremøter og et telefonmøte, og behandlet 10 saker.

Lagets område har i år blitt utleid til trening av hund 2 helger vår 2021.


NTFK leide terrenget til Arnøyprøven .


Turstiene våre har også i år blitt flittig brukt. Fysakstiene ut til Storleva og Uran ble også premiert med refleksvester 


Laget har sørget for ved ute i grillhytta og på grillplassen på Nilsbergsletta.


Det ble kjøpt inn 4 paller ved til utmarkslaget fra Reidar Berg.


Vi har skuddpremiene på kråke, ravn og mink. 


Høsten 2021 var det kun jakt for bygdefolk og grunneiere.


Vi hadde rypeteling i august, og resultatet var noe bedre enn året før. Vi valgte likevel å ikke åpne for utenbygds jegere.


Det ble ikke solgt treningskort til utenbygds dette året. 


Det ble felt   harer og  6 ryper. For styret

Torgunn Hurlen Pedersen (leder)