Møtereferat fra  årsmøtet 2020  i Lauksletta utmarkslag

13.02.2020 kl 18.00 på Lauksletta skole


Sak        1            Godkjenning av innkalling .                       Godkjent

Sak        2            Godkjenning av saksliste.                         Godkjent

Sak        3            Godkjenning av fullmakter                        Godkjent

Sak        4            Underskrift av protokollen

                            Tor Nygaard og Steinar Pedersen valgt.

Sak        5            Årsrapporten opplest.                               Godkjent

Sak        6            Regnskapet gjennomgått.                         Godkjent

 

Sak        7            Valg

                            På valg er: Torgunn Hurlen Pedersen(leder)            Gjenvalgt

                                             Hugo Lorentsen ( st.medl.)                   Gjenvalgt

                                             Henrik Nygaard  (st. medl.)                  Gjenvalgt

                                             Albert Pedersen (varamedl.)                 Gjenvalgt

                                             Reidar Berg  (revisor)                           Gjenvalgt


Sak        8            Søknad fra Norsk Bretonklubb om leie av terreng 28.01- 31.-01.2021

                            Vedtak: Norsk Bretonklubb får leie de aktuelle datoene. Mail sendt.


Sak        9            Rypetelling  høst 2020

                            Aleksander Fjellstad har foreslått rypetelling i vårt område høst 2020,

                            dette  på bakgrunn av relativt dårlig rypeår 2019.

                            Laget er positiv til dette, og ønsker at en fra styret/laget kan være med

                            som observatør.

 

Sak        10          NJFF søker om å leie terreng den  7.-8.11.2020 til ungdomsleir.

                            Vi er positive til det.

 

Sak        11          Gåsejakt i vårt område.

                            Utmarkslaget har ikke gåsejakt i sine vedtekter, og vi forvalter  kun utmarka.

                            En evt endring krever ny innmeldingserklæring.

                            De som ønsker å jakte gås, bes ta kontakt med grunneierne.

 

Underskrift av protokollen:

                            Tor Nygaard (sign)          Steinar Pedersen (sign)


ÅRSRAPPORT FOR  LAUKSLETTA UTMARKSLAG 19/20

 

                                                                                                                                                                    Styret har bestått av:

                        Leder: Torgunn Hurlen Pedersen

                        Nestleder: Hugo Lorentsen               

                        Kasserer:  Henrik Nygaard                                                  

                        St.medl:  Oddrunn Nygaard

                        St.medl: Elin Johannessen                

                       

 

Vi har dette året hatt 3 styremøter og et telefonmøte, og behandlet 9 saker.

Lagets område har også i år blitt utleid til trening av hund tre helger vår 2019.

NJFF leide terrenget til ungdomsleir 9.-10. nov 

 

Turstiene våre har også i år blitt flittig brukt. Sjokolade er kjøpt inn og fordelt til de som gikk mest, og i tillegg ble en av de andre vandrerne trukket på hver bok.

Fysakstiene ut til Storleva og Uran ble også premiert med refleksvester og kopp.

 

Laget har sørget for ved ute i grillhytta og på grillplassen på Nilsbergsletta.

Vi har skuddpremiene på kråke, ravn og mink. Minkfellene fra NTFR var i bruk høsten 2019, og det ble tatt 4 minker. Premie utbetalt.

 

Pga lite fugl stengte vi for salg av jaktkort til utenbygds den 25.09.19. De som allerede hadde kjøpt kort, fikk gå. Vi har også begrensning av hundetrening etter jul.

 

Jaktkort/ treningskort selges over nett, via  inatur.no . Det virker som om alle er fornøyd med det.

 

 

Det ble felt 2 harer og 39 ryper.

 

 

For styret

Torgunn Hurlen Pedersen (leder)