Møtereferat fra årsmøtet i Lauksletta utmarkslag 18.01.23

Sted: Lauksletta skole  Tidspunkt: kl 18.00


Sak  1 Godkjenning av innkalling OK


Sak  2 Godkjenning av saksliste OK


Sak  3 Valg av to personer til underskrift av protokollen

Stian Hansen og Helge Nygaard valgt


Sak  4 Årsrapport for laget.  Godkjent


Sak  5 Regnskap for 2023 Godkjent


Sak  6 Valg

Leder: Torgunn H. Pedersen På valg Gjenvalgt

St.medl: Hugo Lorentsen På valg Gjenvalgt

St.medl: Henrik Nygaard På valg Gjenvalgt


Vara: Albert Pedersen På valg Gjenvalgt

Revisor: Albert Pedersen På valg  Gjenvalgt


Sak  7 Rypetelling høst 2023

Godt resultat til tross for dårlige forhold for hundene.

Salg av jaktkort ok.


Sak  8 Forslag om jakt med hund fra 20.sept for grunneiere og  bygdefolk.

Vi prøver det for året 2024.

Ved avstemning: 9 stemte for og 5 stemte mot.


Vedtak: Vi tillater jakt med hund for grunneiere og bygdefolk fra 20.sept 2024


Sak  9 Forslag om to kort pr grunneier.

Ved avstemning: 5 stemte for og 9 stemte mot


Vedtak: Laget går ikke inn for to kort pr grunneierUnderskrift av protokollen: Helge Nygaard og Stian Hansen


Referat fra protokollen: Torgunn Hurlen Pedersen(leder)


                            ÅRSRAPPORT FOR LAUKSLETTA UTMARKSLAG 2023                                                                                                                                                                           Styret har bestått av:                                                                                                                                                                                              

Leder: Torgunn Hurlen Pedersen

Nestleder: Hugo Lorentsen

Kasserer:  Henrik Nygaard          

St.medl:  Oddrunn Nygaard

St.medl: Elin Johannessen


Vi har dette året hatt 2 styremøter og et telefonmøte, og behandlet 7 saker.

Lagets område har i år blitt utleid til trening av hund 2 helger vår 2023.


NTFK leide terrenget til Arnøyprøven .

Terrenget var også utleid til ungdomssamling høst 23.


Turstiene våre har også i år blitt flittig brukt. Fysakstiene ut til Storelva og Uran ble også premiert med fine premier.


Laget har sørget for ved ute i grillhytta og på grillplassen på Nilsbergsletta.


Vi har skuddpremie på kråke, ravn og mink. 


Vi hadde rypeteling i august, og resultatet var bra. 


Nutopia  v/Jason Roberts leide området utfor Nymoen til filming i august. 


Veien Nymoen – kjettingen er oppgradert med grusing og grøfting. Parkeringsplassen ved kjettingen er utbedret.


Det ble felt  16  harer og  40 ryper.(27 liryper og 13 fjellryper) 


For styret

Torgunn Hurlen Pedersen (leder)