Møtereferat fra årsmøtet 2022 i Lauksletta utmarkslag 16.02.23


Sak 1 Godkjenning av innkalling Godkjent


Sak 2 Godkjenning av saksliste Godkjent


Sak 3 Valg av to personer til underskrift av protokollen.
Albert Pedersen og Steinar Pedersen valgt .


Sak 4 Årsrapport 2022 opplest og referert. Godkjent


Sak 5 Regnskap 2022 . Referert av kasserer Godkjent


Sak 6 Valg
På valg : Torgunn Pedersen – leder
Oddrunn Nygaard - st medlem
Elin Johannesen - st.medlem
Helge Nygaard - vara

Forslag fra valgkomiteen: Gjenvalg av alle. Enstemmig vedtatt


Sak 7 Hundetrening vinter 2024.
Norsk Bretonklubb 25.01.24 -28.01.24 Vedtatt.
Midt Troms Fuglehundklubb 02.02.24 – 04.02.24 . Vedtatt


Sak 8 Arnøyprøven – årlig leie av terreng


Sak 9 Harekort vår 2023. Vi åpner for forts harejakt i januar og februar


Sak 10a Rypetelling aug 2022 . Referert og viser til årsrapporten
Sak 10 b Felles jaktdato/gebyr på Arnøya.Inntil videre fortsetter vi med samme jaktdatoer.
Sak 10c Det ble foreslått å øke/fastsette jaktgebyret til
Jakt med hund 250,-kr Vedtatt
Jakt uten hund 200,-kr Vedtatt
Harekort(jan-febr) 200,-kr Vedtatt


Møtet hevet kl 18.50. Avskrift fra protokollen: Torgunn H. Pedersen(leder)
ÅRSRAPPORT FOR

LAUKSLETTA UTMARKSLAG 2022


Styret har bestått av:

Leder: Torgunn Hurlen Pedersen
Nestleder: Hugo Lorentsen
Kasserer: Henrik Nygaard
St.medl: Oddrunn Nygaard
St.medl: Elin Johannessen


Vi har dette året hatt 2 styremøter og 3 telefonmøter. Vi har behandlet 9 saker.


Den 18.07.22 hadde alle utmarkslagene på øya felles møte på grendehuset i Arnøyhamn,
Hugo Lorentsen og Torgunn Pedersen var tilstede fra vårt lag. Der ble det bl.a tatt opp felles
jaktstart og gebyr for lagene på øya. Dette skulle vi ta opp i lagene og se om det var stemning
for det.


Vi hadde et utvidet styremøte på Lauksletta skole hvor alle grunneierne var invitert.
Der ble det referert fra fellesmøtet i Arnøyhamn. Det ble også gitt rapport fra rypetellinga som
var avsluttet samme dag.
Det var enighet om at resultatet av rypetellinga kunne sendes over til Statsskog som lager
statistikk over bestanden av ryper.


Lagets område har også i år blitt utleid til trening av hund to helger vår 2022.
NJFF leide terrenget til ungdomsleir 5.-6. nov
NTFK leide terrenget til Arnøyprøven 2022


Laget har sørget for ved ute i grillhytta og på grillplassen på Nilsbergsletta.


Vi har skuddpremie på kråke, ravn og mink.
Vi hadde rypetelling høst 2022, og det så bra ut med fugl


Jaktkort/ treningskort ble solgt via inatur.no .
Det ble felt 15 harer og 42 ryper.
Vi oppfordrer alle jegere til å rapportere fangst/ikke fangst på i natur .


Når det gjelder de som går på grunneierkort; fangstrapport leveres 31.12 til inatur slik at
rapporten kan følge kalenderåret slik som regnskap og årsrapport.


For styret
Torgunn Hurlen Pedersen (leder)