Lauksletta utmarkslag

ÅRSMØTET 2015

Foto: Magnus Nygaard


ÅRSRAPPORT FOR LAUKSLETTA UTMARKLAG

2014 / 2015

Styret har bestått av:


Elin Johannessen (leder) 

Hugo Lorentsen  (st medl)

Henrik Nygaard  (st medl / kasserer)

Torgunn Hurlen Pedersen (st medl)

Oddrunn Nygaard  (st medl)


1.vara:Torbjørg Pedersen

2.vara:Ole P. Pedersen


Revisor :Reidar Berg


Vi har i år hatt 4 styremøter og behandlet 9 saker.


Etter spørsmål fra Fysak Skjervøy,  har vi gitt tillatelse til merking av tursti til Arnøyhøgda og det de kaller Tinderangling ( Ytre Lauksund).  Da vi ble gitt kort frist, ga vi kun tillatelse til merking på de eiendommene der vi klarte å få  tak i grunneierne.


Det er levert mer grus til utbedring av veien /stien utover fra Nymoen.  Dugnad til våren.

Styret har gått inn for oppsett av utedo ved gapahuken for å sikre at området holdes rent.


Utmarkslaget stiller seg positiv til sponsing av driften av skolen, men avventer avtale med kommunen.


Turstiene har i 2014 hatt nedgang i forhold til 2013 ( unntatt Storelva som hadde en økning).             Antall  fra 2013 i parantes.        Tyvstien 59 (251), Uran 371 (363), Storelva 533 (585) og             

Kulturstien 152 (201)

Vi har reparert turkassene, da de hadde en del skader.


Laget  har byttet bank. De har gått over fra DNB til Sparebank1 , da de gav oss et bedre tilbud.


Jaktsesongen var fra 20.sept til 28.febr for grunneiere og personer med adr Lauksletta. Andre jegere jaktet fra 1.okt til 23.des. Laget har også i år leid ut terreng til trening av hund og til Arnøyprøven.


                                                                                    Elin Johannessen (leder)


Referat fra

Årsmøtet i  Lauksletta utmarkslag

20.mars 2015 kl 18.00


Disse møtte: Sigrunn Nygaard, Jan Johannessen (fm 66/18), Astrid Pedersen (fm 66/20), Margrethe Bentsen (fm 66/7), Magnus Nygaard (ikke stb), Øyvind Nygaard (ikke stb),Henrik Nygaard, Oddrunn Nygaard, Hugo Lorentsen, Torgunn Pedersen (ikke stb), Elin Johannessen, Geir Nygaard, Steinar Pedersen, Helge Nygaard.


Sak 1.   Godkjenning av innkalling.

Godkjent.


Sak 2.   Godkjennig av saksliste.

Godkjent.


Sak 3.   Valg av to personer til underskriving av protokollen.

Forslag: Jan Johannessen og Sigrunn Nygaard. Enstemmig vedtatt.


Sak 4.   Godkjenning av fullmakter.

Godkjent.


Sak 5.   Årsrapport . 

Orientering av leder Elin Johannessen.  Godkjent.


Sak 6.   Regnskap.

Orientering og gjennomgang av regnskapet av kasserer Henrik Nygaard.

Nytt av året: Overgang til Sparebank 1 og nettbank. Godkjent.


Sak 7.   Valg

På valg: Elin Johannessen (leder)

Oddrunn Nygaard

Torgunn Hurlen Pedersen

Valgstyrets forslag:

Ny leder: Torgunn H. Pedersen      Enst vedtatt

Styremedlem : Oddrunn Nygaard  - foreslått gjenvalgt . Enst vedtatt.

  ”           ”     : Elin Johannessen   - forslått valgt. Enst vedtatt.


Vara : Ole P Pedersen

Forslag : Helge Nygaard  -

Vedtak: H. Nygaard valgt som vara i stedet for Ole P. Pedersen


Revisor. Reidar berg  -  valgt


Valgkomite: Nestleder, Tor Nygaard og Steinar Pedersen .  Enst valgt.


Sak 8.   Søknad om treningshelger fra  Lauksletta Overnatting

De ønsker helgene uke 4,6 og 8 i 2016.

Forslag fra møtet: Helgene uke 4, 6, og 7 . 

Vedtak :  Lauksletta Overnatting får benytte helgene i uke 4, 6 og 7.


Sak 9.   Grunneierkort til nær  familie.

Da det er flere av grunneierne som ikke bruker grunneierkortet selv, og heller ikke har barn som benytter det, åpner vi for at det kan” gis ” til annen nær familie.

Vedtak: Grunneierkortet kan benyttes av nær familie


Sak 10. Omlegging til elektronisk kortsalg

Styrets forslag: Vi avventer til neste år for å se hvilke erfaringer som gjøres fra Arnøyhamn Grunneierlag .

Vedtak: Styrets forslag enst.  vedtatt.


Sak 11. Do/ utemøbler på Nils Berg sletta og ved Nymoen( nord for elva)

Styrets forslag: Utedo ved gapahuken (Nils Berg sletta) settes opp, og det settes ut bord og stoler ved skiltet for kulturminnet utfor Larsneselva.

Vedtak: Styret får fullmakt til å gjøre  dette.   Enst vedtatt.


Årsmøtet avsluttet kl 19.00


Underskrift av protokollen

Jan Johannessen (sign)        Sigrunn Nygaard (sign)


Utskrift av protokollen: Torgunn H. Pedersen