Lauksletta

"FERGEAKSJON" Aksjon mot rasering av fergetilbudet


Fra Arnøyhamns hjemmeside sakset jeg  dette i begynnelsen av juni:


"Bli med til Tromsø tirsdag 12. juni!  Demonstrasjon foran fylkesbygget mot rasering av fergeruta. Fylkestinget har samling den uka. Billetten blir dekket for ca 50 - 60 stk.  "  .....

Vil ha bedre fergesamband


12.06.2012

Arnøy-folk møtte mannsterk opp under fylkestinget for å kreve bedre fergeforbindelse. 

http://www.tromsfylke.no/Nyheter/tabid/703/ArticleId/2877/Vil-ha-bedre-fergesamband-2877.aspx

     På denne sida vil dere se hva som  

     skjedde i Tromsø, - det ligger mange

     bilder fra demonstrasjonen her:

   http://www.arnoyhamn.no/arkiv.html

      Skjervøy nærradio har intervjuet 

      Håvard Høgstad og Roy Andor Albrigtsen


       Skjervøy Nærradio din lokale      radiostasjon


www.snradio.no


Velg kvartoverfire 12.6.2012

 Det har også pågått en e-postaksjon rettet  mot  fylkesråden og samferdsel- og   miljøkomiteens medlemmer

For de som ikke har fått med seg hva denne aksjonen dreier seg om, viser jeg til nedenforstående skriv..
EN SAMFERDSELSMESSIG FARSE ? UAKSEPTABLE KUTT I RUTETILBUDET TIL ARNØY OG LAUKØY


For vel ett år siden fikk næringsliv og befolkning på Arnøya og Laukøya

uttelling for 20 års arbeid for et bedre samferdselstilbud. Fra 1. februar 2011 fikk fergesambandet Storstein/ Lauksundskaret via Nikkeby utvidet åpningstid og seilingsfrekvens, som følge av at bemanningen ble økt fra to til tre skift. Dette ga en økning i tilbudet på om lag 25prosent.

Trafikktallene for fergesambandet viser en betydelig økning i trafikken. Isolert gir april måned i år med tre skift på ferga, en økning på tett i underkant av 60 prosent, sammenlignet med siste april måned med to skift.

Årets fire første måneder viser en økning på godt og vel 30 prosent, sammenlignet med de fire første månedene i det siste året med to skift. Dette er en langt større økning enn man forventet, og viktigst av alt:

Økningen er også større enn de 25 prosentene økningen i rutetilbudet utgjør.

Dette burde være en solskinnshistorie i samferdselssammenheng i Troms fylke.

Uten at lokalpolitikere, næringsliv og befolkning blir tatt med på råd, innstiller fylkesrådet på at fergetilbudet skal reduseres fra og med 1. januar 2012. Etter intenst arbeid fra Skjervøy kommunes ad-hoc-utvalg oppnevnt i saken, fikk man påvirket fylkestinget til å endre fylkesrådets innstilling. Argumentasjonen var basert på følgende momenter:

- Prosessen hadde skjedd uten involvering av kommune, næringsliv og befolkning.

-Trafikkgrunnlaget som man brukte som grunnlag for beslutningen var hentet

over en for kort periode og inneholdt flere faktiske feil.

- Det var store uklarheter i de økonomiske sammenhengene knyttet til gjeldende kontrakt med fergeoperatøren.

Fra den opprinnelige innstillingen der man kutter ned rutetilbudet, etter beviselig å ha brukt gale data og der flere framtredende fylkestingsrepresentanter karakteriserte prosessen for rotete, ga fylkestinget fylkesrådet for samferdsel et mandat til å forhandle med operatøren:


" Fylkeskommunen gjennomfører nye forhandlinger med Tide Sjø AS med sikte på å kunne videreføre hovedtrekkene i dagens rutetider også i 2012 og 2013 til en redusert kostnad".


Skjervøy kommune har hatt løpende dialog med næringsliv og befolkning i saken, og man fra ordførerens side gjort mange forespørsler til fylkeskommunen om framdriften i forhandlingene. Man har ikke fått konkrete svar og nærmest fått forståelsen av at prosessen gikk tregt.

Til tross for den betydelige økningen i trafikken og til tross for det sterke engasjementet hos både ordføreren, næringslivet og befolkningen, velger fylkesrådet å gjennomføre det bebudede kuttet i rutetilbudet - uten så mye som en telefonsamtale til ordføreren i høflighetens navn.

Fylkestingets vedtak i saken var at fylkesrådet skulle forhandle med trafikkselskapet om å finne kostnadsreduserende tiltak innenfor tilnærmet samme rutetilbud. Når en av fire avganger fjernes, må man vel kunne si at vedtaket til fylkesråden går langt utover mandatet fylkesrådet fikk av fylkestinget.

En så stor økning i trafikken medfører at trafikken i 2012 kan utgjøre opp til 55.000 personbilenheter. Med så få avganger som fylkesråden legger opp til kommer det til å bli praktiske problemer med avviklingen av trafikken på svært mange avganger. Ekstraturer basert på overtidsbetaling vil medføre betydelige kostnader. Et annet spørsmål er om dette i det hele tatt lar seg gjennomføre innenfor rammen av arbeids- og hviletidsbestemmelsene til rederiet.


Skal en marginal kostnadsbesparelse få ødelegge infrastrukturen som knytter

sammen Arnøy og Laukøy til omverden?

Det verste som kan skje er om reduksjonen i fergeruter gjør at trafikktallene går tilbake til nivået før treskiftsordningen ble innført.

- Næringslivet vil tape på at kunder uteblir. Man mister salg fordi logistikken ikke

fungerer.

- Næringslivet får økte kostnader som følge av at driften blir mindre fleksibel.

- Privatpersoner får redusert livskvalitet, fordi ferga setter en så stor begrensning i hverdagen.

Med den betydelige trafikkøkningen har arnøysamfunnet bevist behovet for et godt rutetilbud. Verdiskapningen på øya er i landstoppen. En slik reduksjon i rutetilbudet som det her legges opp til kan vi ikke godta. Vi mener det er meget god samfunnsøkonomi i å opprettholde dagens rutetilbud.

Vi krever at reduksjonen i rutetilbudet ikke gjennomføres, i påvente av at Fylkestinget i Troms får saken til ny behandling i et større plenum enn bak fylkesrådets lukkede dører.


Skjervøy, den 21. mai 2012

Skjervøy kommunes ad-hoc-utvalg i fergesaken:


Torgeir Johnsen, ordfører i Skjervøy

Svein-Roger Karlsen

Håvard Høgstad

Irene Toresen

Roy Waage