Lauksletta bygdelag

 

                Lauksletta bygdelag  

 

                     Styret 2018:

 

               Leder:        Tor Nygaard

               Styremedl:  Steinar Pedersen

               Styremedl:  Elin Johannessen

               Styremedl:  Hugo Lorentzen

               Styremedl:  Margrete Bentsen

 

                Vara:       1. Jorun V Nygaard

                               2. Reidar Berg

3. Ole Petter Pedersen

    Revisor: Torgunn H Pedersen

Valgkomitè: Nestleder

Eva Lorentzen

Helge Nygaard

 

Les årsmeldingene og se hva Lauksletta Bygdelag har jobbet med

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

Lauksletta Bygdelag har opprettet egen gruppe på Facebook: Laukslettas venner

 

Trykk på protokollen for å lese utskrift av årsmøter, medlemsmøter og styremøter.

 

 

__________________________________________

 

Medlemskontingent for 2018 kan betales til

 

Lauksletta Bygdelag

konto 47401527784 (nytt kontonr)

 

Kontingenten er kr 50 pr medlem

Husk å skrive navn/ hvem beløpet gjelder for.

 

 

Takk for at du støtter bygdelaget!

__________________________________________

 

Priser for leie av skolen:

Kommersiell virksomhet inkl kommunen:

Konferanserom (klasserom ) kr 500,-

Kjøkken kr 500,-

Resten av skolen kr 1000,-

(Sløydsalen kr 500,- gymsalen kr 500,-)

 

Private folk fra bygda og medlemmer:

Konferanserom inkl. kjøkken kr 500,-

 

Andre:

Konferanserom inkl. kjøkken kr 1000,-

 

Tillegg for tilrigging/opprydding kr 200,- pr dag

 

Vask foretas av leier.

 

Overnatting følger kommunens satser

Overnatting 1. natt kr 55,- pr person

Overnatting fom 2. natt kr 50,- pr person

Bygdelagsmøtet i høst resulterte i følgende skriv:

(Vedtakene med uthevet skrift.)

LAUKSLETTA BYGDELAG

9194 LAUKSLETTA 20.01.2015

 

Troms Fylkeskommune

Fylkesrådsleder Line Fusdahl

Leder for Fylkesråd for næring, kultur og helse, Line Miriam Sandberg

Leder for Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo

UNN Tromsø, Administrasjon, akkuttberedskap

Skjervøy kommune v/ordfører Torgeir Johnsen

 

GENERELLT ER DET VÅR MENING AT TROMS FYLKESKOMMUNE KAN BLI BEDRE PÅ SAMORDNING OG SYSTEMATISERING AV RESSURSENE TIL SAMFERDSEL OG HELSE I NORD-TROMS

 

Vedtak i Lauksletta Bygdelag om ferge og hurtigbåt og ambulanseberedskap.

 

Lauksletta Bygdelag krever at dagens bussrute fra Årviksand til Skjervøy også legges innom Lauksletta.

Daglig er det bussforbindelse tur/retur fra Årviksand til Skjervøy. Ruteplanen har signalanløp fra Akkarvik slik at ruten tas opp derfra ved behov. Vårt krav vil innebære en liten ressurs da det er snakk om en ekstra sløyfe i en allerede eksisterende rute. Slik det fungerer i dag transporterer UNN pasienter fra Lauksletta som skal på legebesøk til Skjervøy, med taxi. Denne må da komme fra Skjervøy, ut med ett fergeanløp og inn med neste. En legetime fordrer minimum 5 timer taxitransport. Ved full ferge, ytterligere opp i 5 timer ekstra.

 

Fergesambandet Storstein – Nikkeby – Lauksundskaret.

Befolkningen på Arnøy og Laukøy hadde lenge gått og gledet seg til ombygging av MF Reinøy. Nå skulle vi få ny lovlig salong over dekk. Stor ble derfor fortvilelsen da båten i juni var tilbake fra ombygging og det viste seg, stikk i strid med det som var beregnet, at man også hadde fått halvert tonnasjen på ferga.

 

Lauksletta Bygdelag har flere ganger tatt opp den merkelige praksisen at ruteoperatøren i Storstein – Nikkeby – Lauksundskaret-forbindelsen ikke er pålagt å befrakte alle trafikanter, men bare de kjøretøy som til en hver tid får plass om bord i ferga.

Det burde ikke være vanskelig å forstå hvilken stemning det skaper når travle mennesker får arbeidsdagen sin spolert ved at de ikke kommer med, til tross for at man har innfunnet seg på fergeleiet en halv time før avgang. Man henter konsekvent ikke gjenståendende biler. Vi ser stadig eksempler på at reisende velger bort Arnøy/ Laukøy som reisemål etter å ha gjort vendereis når alternativet har vært å vente på neste avgang om 3timer og 45 minutter, eller i verste fall til neste dag. For næringslivet er dette katastrofalt. Alle må jo skjønne at det blir kaos på ei ferge med så stor arbeidstrafikk i begge retninger. De fleste av vogntogene som frakter ut fersk fisk, har en tidsfrist til tog i Narvik eller andre destinasjoner. Dette er et uverdig tilbud, hvor det i sesongen heller har vært regelen en unntaket at trailere blir stående igjen.

 

Problemene med å få til akseptable ruteplaner skyldes en ettskifts-ordning hvor alle rammer for lovlig bruk av overtid allerede er sprengt. Ekstraturer og sågar forsinkelser, blir overtid som er lovbrudd. Det er umulig for moderne mennesker å leve med et fergetilbud som fungerer som et lotteri. Vi har til og med opplevd at ruteturer er blitt innstilt etter at ferga har vært nødt til å rømme fra Storstein fergeleie fordi dette stedet er dårlig egnet som opplagssted ved dårlig vær. Innstillingene har ikke kommet på grunn av været, men fordi fergemannskapene har vært nødt til å avspasere den overtid denne ekstra manøveren har medført.

 

Lauksletta bygdelag forlanger at man så snart som mulig får iverksatt et tredje skift på Storstein – Nikkeby – Lauksundskaret-sambandet, og at ferga får døgnberedskap.

Overgang til tre skift er det eneste som kan gi en akseptabel løsning for sambandet.

Kostnadene med et tredje skift vil langt på vei bli dekt opp av at man slipper dagens uforsvarlige mengder med overtid. Hvis man også legger inn tapte muligheter, direkte kostnader og frustrasjoner med dagens tilbud vil det i det endelige samfunnsregnskapet bidra positivt. For i dag bruker man kundene/ passasjerene som salderingspost. En annen sak er at dette kommer til å kollapse når sesongen Arnøy Laks Slakteri tar av til sommeren, med dagens kapasitet på MF Reinøy. Et annet moment er at man sannsynligvis blir å klare seg med færre avganger, etter omleggingen til tre skiftsordnin, når man får en ruteplan etter passasjerenes behov. Slik det er nå har ruteplanen bolker på flere turer etterfulgt av perioder hvor ferga ligger i havn og hvor mannskapet er skeiet ut. Daglig står man oven for store utfordringer og ekstra kostnader i forhold til en logistikk som er i utakt med prosessene. Både arbeidspendlere og ferskfisktransport er, når man ikke rekker med eller det er full ferge ved kl1645 avgangen, nødt å vente til kl2030 avgangen før de kommer over. Dette er også et hinder for å delta i organisasjonsliv på tettstedet. Mellom kl2000 til kl2330 gjør så ferga tre rundturer!! Det patetiske ved ordningen er at siste tur inn til Storstein om natten nesten aldri har passasjerer, men kun er anlagt for at mannskapene skal kunne dra hjem til Skjervøy. Hvis ferga derimot har hatt liggested Lauksundskaret, og tatt denne turen inn kl0630 om morgen, ville det kostnadsfritt gitt oss to svært savnede tilbud: Muligheten til å reise med fly fra Sørkjosen, og anledning til å nå morgenbussen til kl0715 til Tromsø. I tillegg ville folk fra Arnøy og Laukøy hatt mulighet for tidlig arbeid på Skjervøy eller innlandet. Sist men ikke minst vil man kunne nå møter og gjøremål som er et stykke unne og som med dagens regime krever overnatting. I trå med dette mønstret er ruteplanene laget slik at korrespondanse med annen transport tilnærmet er fraværende.

 

Både Nikkeby og Lauksundskaret er mindre værutsatt og mer egnet som opplagshavn enn Storstein. I tillegg vil man her kunne få tilgang til reint drikkevann, noe man ikke har i dag på Storstein. Som en digresjon kan nevnes at MF Reinøy, nå i tre måneder hatt oppslag om at vannet om bord er forurenset og at man må desinfisere hendene etter toalettbesøk. Desinfeksjonsmiddel har imidlertid ikke vært tilgjengelig. Dette kan stå som et eksempel på hvor arrogant og likegyldig respektløst man stiller seg til passasjerenes primære behov.

 

Lauksletta Bygdelag mener ambulanseberedskap for Arnøy og Laukøy best blir dekket med døgnberedskap på Arnøy Laukøy Storstein – Nikkeby - Lauksundskaret-sambandet.

Ved behov for akutt legehjelp blir det i dag alltid rekvirert helikopter. Den beredskapen man her snakker om er utrykninger som ikke er akutt, og skal også gjelde når vær er til hinder for helikopter. Dette forslaget vil også løse utfordringer de andre nødetatene i Skjervøy nå har ved utrykning.

I dag ivaretas denne oppgaven av hurtigbåten MS Kvænangen. Denne båten har person og godstransport til Spildra, Reinfjord, Segelvik, Valanhamn og Vorterøya som sin primære oppgave. I dagens regime blir en utrykning til Arnøy tirsdag kl 1005, hvor utrykningsfartøyet MS Kvænangen ligger i Burfjord som følgende: Båten går fra Burfjord til Skjervøy hvor ambulansebilpersonell og evt. annet helsepersonell tas om bord. Turen går så til Arnøyhamn hvor «helsebil» står oppstallet ca 300m fra kai. Ambulansepersonell og (det presiseres, helsebil, ikke ambulanse) rykker så ut til pasient på Arnøy. Dette er ikke beredskap. Det er hodeløst sløseri, hvor skoleelever fra Spildra og evt. andre passasjerer blir satt på vent til fartøyet kommer tilbake.

Da det for noen uker siden var uvær, ble det annonsert over radio at MS Kvænangen var innstilt….

 

Undertegnede registrer at Troms Fylkestrafikk har gjort en god avtale med Boreal Transport Nord om hurtigbåtruten som skulle gått til Nord Troms. Det er skuffende at man fortsatt i stedet lar den betjene nærområdet til Tromsø og Nord-Senja, -i konkurranse med hurtigbåten Tromsø - Harstad. Jeg har selv reist med den nye båten i dårlig vær, og synes det var en positiv opplevelse. Jeg registrerte da at båten har fergelem bak og fikk fra mannskapet bekreftet at båten kan ta opp til tre biler, alternativt seks europaller. Jeg mener dette er en båt som, hvis den får base på Skjervøy,ville være svært velegnet til også å knytte de veiløse bygdene i Kvænangen og Nord Troms til daglige turer fra Skjervøy til Tromsø. Krane og godskapasiteten gjør denne perfekt til formålet. Det er min mening at øvrig generell kriseberedskap på kysten burde kunne handteres av redningsskøytene når vær og andre systemer svikter.

 

Lauksletta Bygdelag har tidligere fremmet krav om hurtigbåtanløp av Lauksundskaret fergekai når veiene på Arnøy er stengt på grunn av ras eller rasfare. Dette har vi tidligere fått lite gehør for, selv om alternativene til tider har vært svært strabasiøse. Nå håper vi at MS Jernøy vil bli utstyrt med en fjernstyring slik at de kan betjene fergelemmen og at anløp av Lauksundskaret fergeleie kan bli en del av kriseløsningen de gangene vegen på Arnøya er stengt.

 

 

Med vennlig hilsen

LAUKSLETTA BYGDELAG

V/Tor Nygaard (leder)

 

 

Nytt brev til kommunen angående Lauksletta skole

Brev til kommunen angående overtakelse av skolen

 

 

 

 

 

 

Blomster på fergeleiet 2013

 

Så er blomstene kommet på plass i stolpene på fergeleiet,

- til glede for alle trafikkanter!

 

 

Lauksletta Bygdelag

 

9094  LAUKSLETTA                                                    24.05.13

 

 

Skjervøy Kommune

 

v/ Teknisk sjef

 

 

 

 

Kjøp av Lauksletta skole.

 

Lauksletta Bygdelag behandlet Deres tilbud om vederlagsfri overtakelse av Lauksletta Skole på medlemsmøte i går.  Bygdelaget besluttet å be om et møte med Skjervøy kommune for å få klarhet i rammene omkring en overtakelse av skolen.  Vi ønsker å få innsyn i de utgifter som kommunen, årlig faktisk har på bygget.  Videre ønsker vi oversikt over rettigheter til grunn, tilførsel av vann og elektrisitet.  Vi ber også om status når det gjelder brannteknisk, el.anlegg, kloakk og drenering. 

 

Vi ønsker å møte teknisk sjef, ordfører og rådmann slik at kommunens planer for Lauksletta kan belyses.  Herunder kommunens politiske vilje og evne til å delta med framtidig støtte til den daglige drift.  Også i hvilken grad vi kan regne med kommunen som bruker av bygget.

 

 

Imøteser snarlig svar!

 

 

 

 

Navn på vei fra fergeleiet til Nymoen.

 

Undertegnede ble for sent oppmerksom på den korte tidsfristen som var satt, og vi har derfor ikke rukket å ha noen «stor demokratisk» prosess på dette.  «På strak arm» kom vi til at det beste navnet, både hva angår beskrivelse og anvendelse må bli Lauksundveien .

 

 

Med vennlig hilsen

 

 Lauksletta Bygdelag

 

Tor Nygaard (leder)

 

 

 

 

 

 

Blomster på fergeleiet 2012

 

Dette er tredje året bygdelaget pynter fergeleiet med blomster. De to første årene plantet vi i kasser, men øyas firbente oppdaget etterhvert at her var det "godbiter" å finne, så vi måtte finne på noe nytt. Derfor har vi kjøpt krukker og hengt plantene opp i lysstolpene.

 

Håper dette vil glede alle trafikkantene!

Og slik ble resultatet:

Ferdig!!

 

Lauksletta Bygdelag

 

9094  LAUKSLETTA                                                    25.07.13

 

 

Skjervøy Kommune

 

v/Ordfører

 

 

Lauksletta skole.

 

Viser til avklarende møte med ordfører og administrasjon 19. juni i år. Lauksletta Bygdelag drøftet saken på medlemsmøte 21.07., og ønsker å komme med følgende tilbud. Kommunen står fortsatt som eier av bygget.  Lauksletta Bygdelag forsøker å skaffe større leieinntekter på huset ved en mere aktiv markedsføring.  Vi skal da prise all bruk av huset og forsøke å finne en riktig markedspris.  I tillegg skal vi ha fokus på energiøkonomisering og om mulig legge om vann slik at ikke alle areal trenger å være frostsikret.

 

Siden vi allerede er kommet er over halvvegs dette året, forslår vi en prøveperiode til ut 2014 med sikte på å skaffe dekning for denne posten i økonomiplanen.

 

Vi regner med at også kommunen bruker en hver anledning til å markedsføre disse flotte og velholdte konferanselokalene.  Det satses jo stort på fisketurisme i området, og utenom sesongene er det et stort antall overnattingsplasser som står tilgjengelig.

 

 

Vi ber om å få komme tilbake til saken hvis kommunen mot formodning ikke finner vårt tilbud interessant.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Lauksletta Bygdelag

 

Tor Nygaard (leder)

 

Telefon 91176819,  epost: tor@arnoylaks.no