Lauksletta utmarkslag

ÅRSMØTET 2016

Foto: Magnus Nygaard

 

ÅRSRAPPORT FOR LAUKSLETTA UTMARKLAG

2015 / 2016

Styret har bestått av:

Torgunn Hurlen Pedersen (leder)

Hugo Lorentsen (st medl/ nestleder)

Henrik Nygaard (st medl / kasserer)

Elin Johannessen (st medl)

Oddrunn Nygaard (st medl)

1.vara:Helge Nygaard

2.vara:Torbjørg Pedersen

Revisor :Reidar Berg

 

Vi har hatt 5 styremøter i løpet av dette året.

 

Det har ikke vært det store aktivitetsnivået, men vi har fått gjennomført det som var planlagt.

Vi har fått satt opp utedasset på Lars Berg- sletta. Håper det vil bli til ”glede og nytte” for de som trenger det. Og det er kjøpt inn nye benker som er satt utfor Nymoenelva ved siden av infotavla.

 

De gamle benkene ute ved grillkåta er revet, og det er satt ut nye bord og benker der.

Det var dugnad på veien utfor Nymoen på sensommeren med grusing av veien. Det vi så var at det kunne nok trengtes mer om det skulle bli godt.

 

Vi har satt opp skuddpremie for kråke (30,-), ravn(30,-) og mink (300,-). Fotpar leveres inn og kroppen destrueres av jeger på forsvarlig vis.

 

Det er bestilt ny ovn til grillkåta, da den gamle er utbrent. Lovet sendt medio april.

 

Den 27. -28.02.16 ble det arrangert skredkurs . Kursholder var Peter Schørn. I den forbindelse ble det også investert i søkestenger (10 stk) som ligger på Lauksletta skole.

 

Turstiene i 2015

Tyvstien 59, Uran 290, Storelva 541 og Kulturstien 147.

 

Jaktsesongen var fra 20.sept til 28.febr for grunneiere og personer med adr Lauksletta. Andre jegere jaktet fra 1.okt til 23.des. Frist for innlevering av jaktkort ble satt til 15.03. Laget har også i år leid ut terreng til trening av hund og til Arnøyprøven.

 

Neste år ønsker vi å selge jaktkort på nett, noe som vi mener vil gjøre det lettere for oss og interesserte jegere. Vi vil bruke Inatur sitt dataprogram. Arnøyhamn grunneierlag har brukt det , og er meget godt fornøyd.

Torgunn Hurlen Pedersen

 

 

Referat årsmøtet 07.04.16

 

Disse møtte: Hugo Lorentzen, Eva Lorentzen(fm Gunn Nordgård), Henrik Nygaard, Oddrun Nygaard ( fm 66/31), Elin Johannessen, Steinar Pedersen, Geir Nygaard, Helge Nygaard, Sigrunn Nygaard, Torgunn Pedersen (leder)

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling. Godkjent.

 

Sak 2 Godkjenning av saksliste. Godkjent.

 

Sak 3 Valg av to personer til underskrift av protokollen.

Hugo Lorentzen og Geir Nygaard valgt.

 

Sak 4 Godkjenning av fullmakter. Godkjent.

 

Sak 5 Årsrapport . Rapporten ble framlagt av leder og godkjent.

 

Sak 6 Regnskap. Regnskapet framlagt av kasserer og godkjent.

 

Sak 7 VALG

På valg er : Torgunn H. Pedersen (leder) Gjenvalgt

Hugo Lorentzen (st medl/nestleder) Gjenvalgt

Henrik Nygaard (st medl) Gjenvalgt

Vara : Torbjørg Pedersen Ny vara: Albert Pedersen

 

Styret 2016

Leder : Torgunn H. Pedersen

Styremedl: Hugo Lorentzen

Styremedl: Oddrun Nygaard

Styremedl: Henrik Nygaard

Styremedl: Elin Johannessen

Vara :Helge Nygaard

Albert Pedersen (ny)

Valgkomite: nestleder, Steinar Pedersen, Tor Nygaard

 

Revisor : Reidar Berg

 

 

Sak 8 Salg av jaktkort på nett.

Vi går inn for å selge kort på nett neste sesong. Prøver Inatur.no sitt system.

Pris: 1600,- kr u/mva for året og 10% av kortsalget.

 

Sak 9 Søknad om treningshelger i 2017 fra Lauksletta Overnatting.

Styrets forslag : Uke 4, 6,og 7 –( fredag til søndag)

Enstemmig vedtatt.

 

Årsmøtet avsluttet kl 19.50

 

Underskrift protokoll: Geir Nygaard og Hugo Lorentzen

 

Utskrift fra protokollen: Torgunn Hurlen Pedersen(leder)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Vi hadde et kort medlemsmøte rett etterpå hvor disse sakene ble behandlet:

 

Sak 6/16 Skuddpremie for ravn, kråke og mink settes til :

Ravn – 50,-kr, kråke- 50,-kr og mink - 300,-kr

Utbetales mot fotpar og at kroppen destrueres på forsvarlig vis av jegeren.

 

Sak 7/16 Nye priser på jaktkort pga overgang til nettsalg.

Grunneier :150,- (sesong)

Personer adr Lauksletta:200,- (sesong)

Jakt m/hund : 200,- (døgn)

Jakt u/hund:150,- (døgn)

Treningskort : 200,- (døgn)

 

Sak 8/16 Vi tar kontakt med FYSAK om evt å overdra noen av turkassene til dem.

 

Møtet hevet kl 20.30.

 

Oddrun Nygaard(sekr)

 

Utskrift av møteprotokollen: Torgunn Hurlen Pedersen